مهرارند مهرارند مهرارند

دانشجویان گرامی آخرین اطلاعیه ها را همواره از تابلوی اعلانات مهراروند پیگیری نمایید تا در جریان آخرین اطلاعات دانشگاه باشید. شماره تلفن های موسسه:32الی3588427-0615

اتوماسیون آموزشیآموزش های کاربردیمهراروند سودهخدمات وزارت علومپایگاه دانشپست الکترونیک